Trình làm đẹp JavaScript

Trình làm đẹp JavaScript

Trình làm đẹp JavaScript là gì?

Trình làm đẹp JavaScript là một công cụ định dạng Javascript trực tuyến có thể giúp bạn chuyển đổi các tệp Javascript khó hiểu thành các tệp Javascript có thể đọc được. Chương trình này cải thiện sự xuất hiện của mã JavaScript bằng cách định dạng lại và thụt lề cho nó.

Được sử dụng để cải thiện khả năng đọc của mã JavaScript.

JavaScript (thường được viết tắt là JS) là một ngôn ngữ hướng đối tượng nhẹ, được thông dịch, được biết đến nhiều nhất như một ngôn ngữ kịch bản cho các trang web.

Bằng cách loại bỏ mã không sử dụng khỏi dự án, không chỉ thời gian tải tập lệnh cho trình duyệt sẽ được cải thiện mà còn là thời gian trình duyệt cần để phân tích và biên dịch mã.

Làm thế nào để cải thiện hiệu suất JavaScript?

Sử dụng các tối ưu hóa sau:

- Luôn sử dụng các thuật toán có độ phức tạp tính toán thấp nhất;
- Tránh đệ quy;
- Định dạng các phần lặp đi lặp lại của các phép tính dưới dạng các hàm;
- Đơn giản hóa các phép tính toán học;
- Sử dụng mảng tìm kiếm thay vì các cấu trúc switch / case;
- Nhập các phép tính, lệnh gọi và biến cho tất cả các hàm định kỳ;
- Nếu bạn có thể sử dụng toán tử bitwise để thực hiện một số hành động, hãy làm điều đó. Các tính toán như vậy tốn ít tài nguyên CPU hơn để thực hiện.

Làm thế nào để sử dụng nó?

Chỉ cần dán JavaScript của bạn vào vùng văn bản ở trên và nhấp vào nút "Làm đẹp", và bạn sẽ nhận được mã JavaScript được tối ưu hóa trong cùng một vùng văn bản.