Giải mã HTML

Giải mã HTML

Công cụ giải mã HTML là gì?

Công cụ Giải mã HTML được sử dụng để giải mã hoặc hủy bỏ cảnh văn bản đã được mã hóa bằng cách sử dụng mã hóa HTML, trở lại dạng ban đầu. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian từ việc giải mã dữ liệu ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.


Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, hoặc HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn cho các tài liệu được thiết kế để hiển thị trong trình duyệt web. HTML mô tả cấu trúc của một trang web về mặt ngữ nghĩa và các dấu hiệu ban đầu được bao gồm cho sự xuất hiện của tài liệu.
Mã hóa HTML có nghĩa là chuyển đổi tài liệu có chứa các ký tự đặc biệt bên ngoài phạm vi ASCII bảy bit thông thường thành dạng chuẩn. Loại mã hóa được sử dụng được gửi đến máy chủ dưới dạng thông tin tiêu đề để trình duyệt có thể phân tích cú pháp dễ dàng và chính xác.


Giải mã HTML là một quá trình ngược lại với quá trình mã hóa. trong quá trình giải mã, các ký tự được mã hóa đặc biệt được chuyển đổi trở lại dạng ban đầu của chúng. nó giải mã một chuỗi có chứa các tham chiếu ký tự số HTML và trả về chuỗi đã giải mã.

Sử dụng nó như thế nào?

1 Nhập mã nguồn HTML vào hộp văn bản hoặc sao chép mã HTML và dán vào hộp văn bản.
2 Nhấp vào nút "GIẢI MÃ". Chờ cho đến khi mã hóa hoàn tất. Kết quả sẽ xuất hiện trong hộp văn bản.
3 Chọn đoạn HTML kết quả từ hộp văn bản: chọn nội dung của nó.