Giải mã URL

Giải mã URL

Công cụ giải mã URL là gì?

Công cụ giải mã URL giải mã URL được mã hóa thành định dạng con người có thể đọc được hoặc mã hóa URL đã được giải mã. Công cụ trực tuyến này hoạt động bằng cách lấy một chuỗi được mã hóa URL và chuyển nó thành chuỗi URL thông thường bằng cách giải mã các ký tự đặc biệt.

Nó hữu ích khi bạn có một phần nội dung văn bản, bao gồm các URL, với các ký tự được mã hóa và bạn muốn xem nó trông như thế nào dưới dạng văn bản thuần túy.

Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL), được gọi thông tục là địa chỉ web, là một tham chiếu đến tài nguyên web chỉ định vị trí của nó trên mạng máy tính và cơ chế để truy xuất nó. URL là một loại Mã định danh tài nguyên đồng nhất (URI) cụ thể, mặc dù nhiều người sử dụng hai thuật ngữ này thay thế cho nhau. URL thường xảy ra nhất đối với các trang web tham chiếu (http) nhưng cũng được sử dụng để truyền tệp (ftp), email (mailto), truy cập cơ sở dữ liệu (JDBC) và nhiều ứng dụng khác.

Giải mã URL là hoạt động ngược lại của quá trình mã hóa URL.

Giải mã URL không có gì khác ngoài việc chuyển đổi chuỗi URL được mã hóa thành dạng chuẩn hoặc có thể đọc được. Nó thay thế một tập hợp các giá trị phần trăm (%) và thập lục phân (được thực hiện cho quá trình mã hóa) để chuyển nó thành biểu diễn tiêu chuẩn hoặc thông thường.

Sử dụng nó như thế nào?

Để giải mã văn bản: Nhập văn bản được đưa vào tham số URL vào hộp Giải mã URL và nhấp vào GIẢI MÃ!